Komus

Komus je namijenjen za evidenciju i obračun komunalnih usluga za fizička i pravna lica. Omogućava rad sa različitim uslugama i različitim kategorijama korisnika usluga.

Obračuni se automatski prenose u modul Finansije (u saldo konta i glavnu knjigu). Korisnici komunalnih usluga su svrstani u tri glavne kategorije: domaćinstva tj. fizička lica, pravna lica i budžetski korisnici. Svaka od tih kategorija se može proizvoljno dodatno podijeliti u niz podkategorija, zavisno od vrste usluga (odvoz smeća, grijanje, voda, kanalizacija, zakupnine…) i o načinu obračuna usluga (paušal, kvadratura, mjerni instrument – brojilo…).

Modul KOMUS ne zahtijeva vođenje posebne evidencije zaduženja i uplata korisnika komunalnih usluga, već koristi bazu poslovnih partnera iz modula Finansije, sa kojim je integrisan.

Važnije funkcionalnosti:

• Matična evidencija korisnika usluga i pretplatničkih mjesta sadrži sve neophodne podatke za obračun (veza između korisnika iz finansija i mjesta koje se obračunava)
• Prostorna definicija i organizacija mjesta koja se obračunavju (mjesna zajednica, kvart, ulica, zgrada)
• Statusi koji se vežu na korisnika (mogućnost unosa koeficijenta obračuna za određene grupe ili vrste)
• Predefinisani pregledi procenata naplate po velikom broju kriterija
• Rekapitulacije obračuna po svim poljima
• Rekapitulacije finansijskog stanja korisnika usluga
• Samostalno kreiranje šablona dopisa, opomena i sličnih dokumenata u MS Word formatu koji se u radu sa programom popunjavaju podacima iz baze
• Operativni statistički izvještaji. Korisnik može sam da definiše izgled, grupisanje, redoslijede i vidljiva polja na statističkim izvještajima
• Bussines intelligence modul – kreiranje izvještaja po zahtjevima korisnika bez potrebe za dodatnim programiranjem i promjenom programa (tabelarni i grafički izvještaji)
• Modul za definisanje elektronske pošte i slanje računa
• Modul koji omogućava kreiranje i dizajn štampanih izvještaja u izvršnom modu programa bez potrebe za programiranjem od strane Media pro
• Export podataka prema Microsoft Office programima
• Zaštita podataka (baza i sve datoteke koje se kreiraju) iz programa