eFaculty

Važnije funkcionalnosti:

• Osnovni matični podaci o studentima
• Promjene statusa studenata (upis, obnova, promjena nivoa studija, promjena studijskog programa, završetak studija…)
• Dnevno ažurni podaci o starosnoj strukturi za sve studente
• Veza programa na program Finansije, uvid u finansijsko stanje studenta po svim kriterijumima
•Veza programa na program eLibrary, uvid u zaduženja studenta po osnovu podignutih knjiga u biblioteci
•Program za kreiranje i štampu elektronskih kartica studenata.
• Kreiranje podataka (korisničko ime i lozinka) i dozvola za pristup studentskim elektronskim servisima
• Pored matičnih podataka i podataka o promjenama statusa mogu se voditi i sledeći podaci (za svakog studenta): pohvale, povrede na radu ili van rada, poseban staž, vojna obaveza, podaci o obrazovanju, porodici, stručnim ispitima, disciplinskim mjerama, adresama stanovanja, posebnim znanjima, radnim promjenama (bolovanja, godišnji odmori, kursevi, obuke i sl.) i dokumentima u dosijeu studenta
• Većina podataka koji se unose se definišu na nivou šifarnika, tako da korisnik bira vrijednosti iz padajućih lista i tako unosi nove podatke
• Samostalno kreiranje i izdavanje svih tipova izlaznih dokumenata za studenta (korisnik sam kreira šablone koji prilikom izrade dokumenta uzimaju vrijednosti iz baze). Urađeni dokumenti se mogu snimati u bazu za naknadni pregled, štampanje i sl. Kreiranje šablona u MS Word formatu koji se u radu sa programom popunjavaju podacima iz baze
• Mogućnost vezivanja neograničenog broja dokumenata bilo kog tipa u elektronskom formatu na studenta
• Operativni statistički izvještaji za rukovodstvo ili organizacione jedinice. Korisnik može sam da definiše izgled, grupisanje, redoslijede i vidljiva polja na izvještajima
• Grafički statistički i finansijski izvještaji za rukovodstvo ili organizacione jedinice
• Statistički izvještaji za određene institucije i ustanove (eksterni izvještaji)
• Izvještaji i informacije za podršku u odlučivanju o poslovnoj politici
• Interaktivna pomoć u radu za svaki modul programa
• Export podataka prema Microsoft Office programima
• Zaštita podataka (baza i sve datoteke koje se kreiraju) iz programa